សមាជិកម៉ាក្រូ

លក្ខណៈសម្បត្តិសមាជិកម៉ាក្រូ

ម្ចាស់តូបលក់ចាប់ហួយ ភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគារ ហាងកាហ្វេ និងការិយាល័យ

ឯកសារតម្រូវក្នុងការចុះឈ្មោះ

ម្ចាស់អាជីវកម្ម
  • វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណម្ចាស់អាជីវកម្ម
ផ្នែកទិញ ឬ ភ្នាក់ងារមានសិទ្ធិបញ្ជាទិញ
  • វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម
  • ច្បាប់ចម្លងវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីអាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT)   
  • ច្បាប់ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណម្ចាស់អាជីវកម្ម
បុគ្គលមានសិទ្ធិពីសហគមន៍, ឬសមាគមន៍
  • ច្បាប់ថតចម្លងវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីសហគមន៍ឬ សមាគមន៍
  • ច្បាប់ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិ
អ្នកប្រកបអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួននិង បុគ្គលធម្មតា
  • ច្បាប់ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកចុះឈ្មោះ
** ប្រសិនបើម្ចាស់អាជីវកម្មមិនអាចមកផ្សារម៉ាក្រូបានសូមផ្ញើរឯកសារតម្រូវដូចជា៖
លិខិតបញ្ជាក់ពីម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងការផ្តល់សិទ្ធិ
ច្បាប់ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់បុគ្គលដែលត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិ