គោលបំណងរបស់ម៉ាក្រូ

ទាក់ទងជាមួយនិងម៉ាក្រូ

ប្រវត្តិម៉ាក្រូ

ចុះបញ្ជីនៅខែឧសភា ព.ស 2531 ដោយមានដើមទុនចុះបញ្ជីចំនួន 750លានបាត ដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មជាមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយផលិតផលបែបបោះដុំក្នុងប្រព័ន្ធសមាជិកក្រោមឈ្មោះ “ម៉ាក្រូ” ។ ម៉ាក្រូ បានដំណើរការពង្រីកចំនួនសាខាដើម្បីចែកចាយផលិតផលឧបភោគបរិភោគដល់អតិថិជនសមាជិកដែលជាអ្នកប្រកការងារដែលរួមមានអ្នកលក់រាយ អ្នកប្រកបពាណិជ្ជកម្មបែបភោជនីយដ្ឋានសណ្ឋគារ និងអាជីវកម្មម្ហូបអាហាររួមទាំងអ្នកប្រកអាជីវកម្មបែបសេវាកម្ម រួមទាំងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័ន និងអាជីវកម្មផ្សេងទៀត។ ម៉ាក្រូ ខំប្រឹងដើម្បីក្លាយជាដៃគូអាជីវកម្មមួយសម្រាប់ប្រតិបត្តករដោយបែងចែកផលិតផលជាច្រើនមុខ យ៉ាងពេញលេញមានគុណភាពក្នុងតម្លៃដែលទិញទៅលក់បន្តឬបំលែងដើម្បីបង្កើនកម្រៃក្នុងអាជីវកម្មបាន ជួយអោយប្រតិបត្តករអាចគ្រប់គ្រងទន់បង្វិលបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព នឹងរីកលូតលាស់បានយ៉ាងយូរអង្វែង។