ការតាំងពិព័រណ៍តូបចាប់ហួយ អាហារនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់

ដោយភាពមោះមុត ដែលបានបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនអ្នកប្រកបអាជីវកម្មមានជំនាញ ម៉ាក្រូបានរៀបចំកម្មវិធី”ការតាំងពិព័រណ៍តូបចាប់ហួយ“ និងកម្មវិធី ”អាហារនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់“ជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីផ្តល់ចំណេះដឹង ការគិតផ្សេងៗដែលត្រូវបានជ្រើសរើសហើយរួបរួមទុកនៅលើទីកន្លែងរៀបចំកម្មវិធីទាំងពីរគោលដៅគឺដើម្បីសមត្ថភាពអោយទៅអ្នកប្រកបអាជីវកម្មអាចដំណើរការអាជីវកម្មបានយ៉ាងរឹងមាំនិងរីកលូតលាស់ទៅជាមួយគ្នាយ៉ាងគង់វង្ស ។ បច្ចុប្បន្នទាំង 2 កម្មវិធីសន្មត់ថាជាកម្មវិធីធំលំដាប់ប្រទេសដែលបានទទួលការទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយ។
makro mail

ពិព័រណ៍អាហារនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់